नयाँ बजेटलाई शेयर बजारले रुचाएन, ५३ अङ्कले घटेर १९ सय विन्दुभन्दा तल - दुधकोशी खबर

नयाँ बजेटलाई शेयर बजारले रुचाएन, ५३ अङ्कले घटेर १९ सय विन्दुभन्दा तल

  • Dudh Koshi २०८० जेठ १६ मङ्गलबार १६:०६:३७
sf7df8f}F, !% h]7M cy{dGqL dxt cy{dGqL 8f k|sfzz/0f dxt k|ltlglw;ef / /fli6«o;efsf] ;+o’Qm a}7sdf ;f]daf/ cfj @)*)÷)*! sf] nflu cg’dflgt cfo Joo ljj/0f k|:t’t ug{‘ ;efsIf k|j]z ug{‘x’Fb} . tl:a/ M /Tg >]i7÷/f;;

काठमाण्डाै – आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछिको पहिलो कारोबारमा शेयर बजारमा पहिरो गएको छ । शेयर बजार आज मङ्गलवार ५३ दशमलव १६ अङ्कले घटेर एक हजार आठ सय ८८ दशमलव ६१ विन्दुमा झरेको छ ।

सबै कम्पनीको शेयर घटेर बजार राताम्मे भएकोमा बिमा, होटल, विकास, बैंक र व्यापार समूहको शेयर उच्च अङ्कले ओरालो लागेको छ । आज दुई सय ७५ वटा कम्पनीकाे ७० लाख ७४ हजार कित्ता शेयर दुई अर्ब ३४ करोड १७ लाख रुपैयाँमा कारोबार भएकाे छन् । सबैभन्दा धेरै शिवम् सिमेन्टको २१ करोड २४ लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो ।

आज सबैभन्दा धेरै श्वेतगङ्गा हाइड्रो कम्पनीको शेयर झन्डै साढे नौ प्रतिशत र सामुदायिक लघुवित्तको शेयर साढे आठ प्रतिशतले घटेको छ । समग्रमा बजार राताम्मे भए पनि आत्मनिर्भर लघुवित्त र बीपीडब्ल्यू लघुवित्तको शेयर १० प्रतिशतले बढेको छ ।

तपाईको बिचार

सम्बन्धित खबर